Tin tức

CHỦ TỊCH OPENAI ĐÃ CÔNG NHẬN RẰNG CÓ NHỮNG SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHATGPT

 

+84917500229